SBTKm
 
สรุปผลการเสวนา วิชาสัมมนา คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 11.00 – 13.30 ณ ห้องประชุม BT 211 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
 
 
    อาจารย์และนักวิจัยพิจารณารายละเอียดตามคู่มือวิชาสัมมนา โดยให้ความเห็นดังนี้

   1. เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ตามคู่มือวิชาสัมมนา เพราะวิชาสัมมนาจะช่วยให้นักศึกษาเปิดโลกทัศน์ และมีความเป็น humanization
   2. เห็นด้วยกับรูปแบบการให้สัมมนา
   3.


การประเมินผล แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
   1. การนำเสนอ (70 %)
   2. การมีส่วนร่วมในการสัมมนา (30%) อาจารย์ผู้ควบคุมสัมมนาจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการให้คะแนน

    ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

        หน้าที่ของ Advisor วิชาสัมมนา

   1. Advisor วิชาสัมมนาจะต้องให้คำแนะนำในทักษะการสัมมนา การนำเสนอ
   2. Advisor วิชาสัมมนาจะต้องไม่ตอบคำถามแทนนักศึกษา

        หน้าที่ของอาจารย์ผู้ควบคุมสัมมนา

   1. อาจารย์ผู้ควบคุมสัมมนาจะจัด หัวข้อสัมมนาของนักศึกษาให้ตรงกับ ความเชี่ยวชาญของ Advisor วิชาสัมมนา
   2. อาจารย์ผู้ควบคุมสัมมนาจะต้องเข้าใจเกณฑ์สัมมนา และให้คำแนะนำในวิชาสัมมนา
   3. อาจารย์ผู้ควบคุมสัมมนาจะต้องจัด Moderator ในช่วงสัมมนา โดยจะต้องมีการกำหนดหน้าที่ของ Moderator ให้ชัดเจน

        หน้าที่ของ Advisor วิทยานิพนธ์

   1. มีหน้าที่ให้คำแนะนำ ให้ความกระจ่างกับผู้ฟังวิชาสัมมนา
    องค์ประกอบของกรรมการ
       1. อาจารย์ที่ปรึกษาและ Advisor ให้คะแนนได้ ในบางกรณีถ้ากรรมการให้คะแนนต่างกันมาก ให้ตัดคะแนนต่ำสุดและสูงสุดทิ้ง แล้วหาค่าเฉลี่ย
       2. จำนวนกรรมการ 3 คน
       3. กรณีที่ Advisor วิชาสัมมนา หรือ กรรมการไม่มา โดยส่ง ท่านอื่นเข้าแทน ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

        แบบฟอร์มการให้คะแนนวิชาสัมมนา

   มีการแก้ไขคะแนน จากเดิม โดยเปลี่ยนเป็นดังนี้

   1.  ความเข้าใจและความถูกต้องของเนื้อหา  ...  คะแนน
   2.  ความสามารถในการนำเสนอ  ...  คะแนน
   3.  การเรียบเรียงเนื้อหา  ...  คะแนน
   4.  ความทันสมัยของเนื้อเรื่อง  ...  คะแนน
   5.  การตอบคำถาม  ...  คะแนน
   6.  สื่อที่ใช้ในการสัมมนา  ...  คะแนน
   7.  บุคลิกในการสัมมนา  ...  คะแนน
   8.  การรักษาเวลาในการสัมมนา  ...  คะแนน
   9.  บทคัดย่อ  ...  คะแนน